Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ar prie kito pastato šilumos įrenginių, privalo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui dėl pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo.

Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pasirašymo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-19 4:35


Atgal