Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų nustatyta tvarka.

Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Prisijungimo sąlygų projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai.

Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas.

Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų  pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui privalo būti pateikti:

1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės aktuose;

4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų  pertvarkymo brėžiniai.

Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

Baigęs šilumos įrenginių rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.

Baigęs šilumos įrenginių remonto darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.

Pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami pertvarkytais nuo statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-19 4:32


Atgal