Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Mėnesio archyvas: 2023 m. vasario mėn.


KONKURSO UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI SKELBIMAS

Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Birštono šiluma“ (toliau – bendrovė) (B. Sruogos g. 23, Birštonas, įmonės kodas: 152840633) direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) – 12,7).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui.

Bendrovės direktorius, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos bendruosius ir  specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus ir kitų bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Birštono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, bendrovės įstatus, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ir šiuos pareiginius nuostatus ir gebėti juos taikyti;
 5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, veiklos organizavimo bei veikimo principus;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 7. per pastaruosius 5 metus nebūti atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 8. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
 9. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 12. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 13. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas;
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 6. užpildytą pretendento anketą (Pagal Konkursų į Birštono savivaldybės valdomų bendrovių, kai savivaldybė yra vienintelis akcininkas, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. (6.4.E.) AVE-00305) 1 priedą);
 7. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą (toliau – veiklos programa).

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Tiesiogiai dokumentai teikiami Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Jaunimo g. 2, Birštonas); registruotu laišku teikiami adresu: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Jaunimo g. 2 Birštonas); elektroniniu paštu teikiami adresu: vilma.klebauskiene@birstonas.lt

Pretendentų dokumentai priimami per 10 (dešimt) darbo dienų po konkurso paskelbimo ( iki 2023 m. kovo 3 d. imtinai );

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Teisės ir civilinės metrikacijos  skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

Pasiteirauti galima: tel. (8-319) 56 409; 8 659 01071,  el. p. vilma.klebauskiene@birstonas.lt.

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. vasario 17 d.